Cách cài đặt Server Openlitespeed

Bước 1: Trỏ tên miền về Hosting

Vào mail support -> lấy thông tin về tên miền

Tiếp đấy sẽ tiến hành trỏ tên miền về Ip của Vps

Tiếp đấy trỏ về Ip của Server

Đây là Ip của server

Bước 2: Cài đặt web server chạy Openlitespeed

Có các webserver khác nhau trên thị trường

 • Nginx (Ruby…)
 • Apache
 • Openlitespeed (WordPress)

Khi mở cài đặt server của Mobaxterm: Phần mềm quản trị Server

Webserver sẽ có thể kết nối đến các cổng khác nhau

 • cổng 22 (quản trị server) -> Vào được màn Command Line (màn hình đen)
 • cổng 80 (cổng http)
 • cổng 443 (cổng https)

Khi đăng nhập nó sẽ vào 1 màn hình quản trị server

Tiến hành mở cổng giao diện cài đặt server (7080): cổng này giúp cài đặt Vps để nhận domain (brg25levanluong…)

tiến hành gõ

sudo ufw allow 7080

Tiếp đó vào webserver qua trình duyệt Chrome

Lờ đi phần thông báo của Chrome, ta vẫn vào tiếp

TIếp đó, ta vào trình đăng nhập Openlitespeed

Bước 3: Cài đặt Listener & Virtual Host theo 1 domain đã được Config sẵn

Cài đặt Virtual host

Virtual host nó là máy ảo, xác định thư mực mà tên miền sẽ nhận, ví dụ v2holiday trỏ tới host với IP này thì sẽ nhận vào đường dẫn tương ứng

/usr/lsws/v2holiday/html/

Vào virtual host, copy những setting giống với sunshinevietnam (Ngoại trừ domain & tên đường dẫn file thay)

Tạo mới Virtual Root

Ấn vào dấu cộng để tạo Virtual Host mới

Tiếp đó sao chép các thông tin tương ứng của mẫu có sẵn

ĐI xuyên suốt các mẫu có sẵn

Sau khi hoàn thiện, ta sẽ đi sang bước cài đặt cổng Listener

Cài đặt Listener

Vào Listener -> Cài đặt cổng 80, ấn vào biểu tượng kính lúp

Vào phần chọn cổng 80 sẽ nối tới các tên miền nào

Ấn vào dấu cộng để setup Virtual Host Mapping

Bước cuối, tiến hành Graceful Restart

Bước 4: Tạo thư mục, Database & download wordpress

Để chạy được wordpress cần 2 phần

 • Thư mục gốc
 • Database

Cách cài đặt WordPress trong OpenLiteSpeed

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu

Đăng nhập Maria DB với user root:

sudo mysql -u root -p

Tạo một cơ sở dữ liệu wordpress:

CREATE DATABASE wordpress;

Tạo user & Cấp quyền cho user:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wppassword';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Bước 2: Cài đặt WordPress:

Tạo thư mục

sudo mkdir /usr/local/lsws/elegantjava.info/
sudo mkdir /usr/local/lsws/elegantjava.info/{html,logs}

Truy cập document root:

Tải về bản WordPress mới nhất:

sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén:

sudo tar -zxvf latest.tar.gz

Di chuyển ra thư mục gốc html và xóa thư mục wordpress rỗng:

sudo mv wordpress/* /usr/local/lsws/elegantjava.info/html && sudo rm -rf wordpress

Cấp quyền cho thư mục

Ubuntu:

sudo chown -R nobody:nogroup /usr/local/lsws/elegantjava.info/html

Bây giờ bạn có thể cài đặt WordPress trên trình duyệt như bình thường.

Bước 5: Cài chứng chỉ bảo mật Lets Encrypt

Chứng chỉ bảo mật sẽ cần

 • 2 File fullchain.pem & Privatechain.pem
 • 2 File này cần được khai báo trong Security sau đấy

Tạo chứng chỉ bảo mật cho tên miền bằng cách

sudo certbot certonly --webroot -w /usr/local/lsws/elegantjava.info/html/ -d elegantjava.info -d www.elegantjava.info

Nếu chương trình chạy thành công, thì nó sẽ tạo ra 2 file tại đường dẫn như sau:

 • /etc/letsencrypt/live/sunshinevietnam.net/privkey.pem
 • /etc/letsencrypt/live/sunshinevietnam.net/fullchain.pem

Đăng nhập lại vào Openlitespeed (7080), chỉnh lại phần SSL của Virtual Host

Phần Chained Certificated, để là Yes

Tiếp đó, ta sẽ vào Listener, cổng 443 để setup Domain, cách làm tương tự như lúc setup domain trỏ tới cổng 80

Bước cuối:

Bước 6: Cài đặt wordpress trỏ tới Database, User

 • Database name: giống như đã set
 • Username & pass: giống như đã set
 • Các thành phần còn lại giữ nguyên

About nguyenbahoangnam

Đam mê Digital Marketing, Web Development, Fitness & Healthy Diet đồng thời cũng là Fan cuồng của lối sống tối giản ^^!. Quyết tâm khai quật nghiệp "nhà văn"

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *