Cách tạo Endpoint Rest API theo trường Custom fields mặc định của WordPress

function song_get_post_meta_cb($object, $field_name, $request){
    return get_post_meta($object['id'], $field_name, true); 
}
function song_update_post_meta_cb($value, $object, $field_name){
 return update_post_meta($object['id'], $field_name, $value); 
}
add_action('rest_api_init', function(){
 register_rest_field('song', 'song_segments', 
  array(
  'get_callback' => 'song_get_post_meta_cb', 
  'update_callback' => 'song_update_post_meta_cb', 
  'schema' => null
  )
 ); 
});

Trong đó, post type được tạo mới (hoặc có sẵn) có tên là “song”, “song segments” là trường custom fields được tạo trong custom post type tên là “song” đó.

Phía trên là 2 dòng lệnh đảm bảo get & update trường custom fields khi cần

About nguyenbahoangnam

Đam mê Digital Marketing, Web Development, Fitness & Healthy Diet đồng thời cũng là Fan cuồng của lối sống tối giản ^^!. Quyết tâm khai quật nghiệp "nhà văn"

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *