Cách tạo Endpoint Rest API theo trường Custom fields mặc định của WordPress

Trong đó, post type được tạo mới (hoặc có sẵn) có tên là “song”, “song segments” là trường custom fields[…]