fbpx

Cách xây dựng Menu nhiều cấp Bootstrap 5

Là khách hàng lâu năm của Bootstrap 5 cũng như Bootstrap themes nhưng Nam cũng gặp phải rắc rối không nhỏ với việc xây dựng thanh Menu nhiều cấp với thư viện navbar walker (thực sự cái này rất rối rắm luôn)

Thách thức không nhỏ nằm ở việc các menu có depth sâu hơn cũng được chèn các class dropdown-menu khá “vô tội vạ” và chúng có cùng một logic khiến cho menu đơn giản là không thể hiện. Để lưu giữ thông tin về thư viện tinh chỉnh tuyệt vời này, Nam chia sẻ gói navbar walker đã được viết lại giúp thể hiện tốt trên Mobile và chuẩn Logic

Tham khảo đoạn code tại đây

Phòng ngừa việc tác giả gỡ ra, Nam cũng paste luôn vào trang của mình, rất cảm ơn sự cải tiến tuyệt vời này

<?php
/**
 * CSDev - Bootstrap 5 wp_nav_menu walker
 * Supports WP MultiLevel menus
 * Based on https://github.com/AlexWebLab/bootstrap-5-wordpress-navbar-walker
 * Requires additional CSS fixes
 * CSS at https://gist.github.com/cdsaenz/d401330ba9705cfe7c18b19634c83004
 * CHANGE: removed custom display_element. Just call the menu with a $depth of 3 or more.
 */
class bs5_Walker extends Walker_Nav_menu
{
 private $current_item;
 private $dropdown_menu_alignment_values = [
  'dropdown-menu-start',
  'dropdown-menu-end',
  'dropdown-menu-sm-start',
  'dropdown-menu-sm-end',
  'dropdown-menu-md-start',
  'dropdown-menu-md-end',
  'dropdown-menu-lg-start',
  'dropdown-menu-lg-end',
  'dropdown-menu-xl-start',
  'dropdown-menu-xl-end',
  'dropdown-menu-xxl-start',
  'dropdown-menu-xxl-end'
 ];

 /**
  * Start Level
  */
 function start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = null)
 {
  $dropdown_menu_class[] = '';
  foreach ($this->current_item->classes as $class) {
   if (in_array($class, $this->dropdown_menu_alignment_values)) {
    $dropdown_menu_class[] = $class;
   }
  } 
  $indent = str_repeat("\t", $depth);
  // CSDEV changed sub-menu for dropdown-submenu
  $submenu = ($depth > 0) ? ' dropdown-submenu' : '';
  $output .= "\n$indent<ul class=\"dropdown-menu$submenu " . esc_attr(implode(" ", $dropdown_menu_class)) . " depth_$depth\">\n";
 }

 /**
  * Start Element
  */
 function start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = null, $id = 0)
 {
  $this->current_item = $item;

  $indent = ($depth) ? str_repeat("\t", $depth) : '';

  $li_attributes = '';
  $class_names = $value = '';

  $classes = empty($item->classes) ? array() : (array) $item->classes;

  $classes[] = ($args->walker->has_children) ? 'dropdown' : '';
  $classes[] = 'nav-item';
  $classes[] = 'nav-item-' . $item->ID;
  // CSDev added dropdown-menu-child-item & at_depth classes
  if ($depth && $args->walker->has_children) {
   $classes[] = 'dropdown-menu-child-item dropdown-menu-end at_depth_'.$depth;
  }

  $class_names = join(' ', apply_filters('nav_menu_css_class', array_filter($classes), $item, $args));
  $class_names = ' class="' . esc_attr($class_names) . '"';

  $id = apply_filters('nav_menu_item_id', 'menu-item-' . $item->ID, $item, $args);
  $id = strlen($id) ? ' id="' . esc_attr($id) . '"' : '';

  $output .= $indent . '<li ' . $id . $value . $class_names . $li_attributes . '>';

  $attributes = !empty($item->attr_title) ? ' title="' . esc_attr($item->attr_title) . '"' : '';
  $attributes .= !empty($item->target) ? ' target="' . esc_attr($item->target) . '"' : '';
  $attributes .= !empty($item->xfn) ? ' rel="' . esc_attr($item->xfn) . '"' : '';
  $attributes .= !empty($item->url) ? ' href="' . esc_attr($item->url) . '"' : '';

  $active_class  = ($item->current || $item->current_item_ancestor || in_array("current_page_parent", $item->classes, true) || in_array("current-post-ancestor", $item->classes, true)) ? 'active' : '';
  $nav_link_class = ($depth > 0) ? 'dropdown-item ' : 'nav-link ';

  if ($args->walker->has_children) {
    // CSDEV added data-bs-auto-close
    $attributes .= ' class="' . $nav_link_class . $active_class . ' dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" data-bs-auto-close="outside" aria-expanded="false"';
  }
  else {
    $attributes .= ' class="' . $nav_link_class . $active_class . '"';
  }

  $item_output = $args->before;
  $item_output .= '<a' . $attributes . '>';
  $item_output .= $args->link_before . apply_filters('the_title', $item->title, $item->ID) . $args->link_after;
  $item_output .= '</a>';
  $item_output .= $args->after;

  $output .= apply_filters('walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args);
 }

}
Array

Nam là 1 Growth Hacker, Developer đam mê với sự nghiệp phát triển web