fbpx

Cách tạo Endpoint Rest API theo trường Custom fields mặc định của WordPress

Bài này bao gồm những nội dung

Đây là 1 ví dụ về Endpoint Rest API sử dụng cho CPT rất hữu ích cho các anh em làm WordPress. Mình tiện chia sẻ và để ghi nhớ luôn

Có thể nói Rest API đã mang đến sức mạnh tuyệt vời trong việc phân phối các nội dung của WordPress tới những nền tảng khác như Web App hoặc Mobile App. Tuy vậy, việc tích hợp Rest API cho Custom Fields là 1 trường hợp khó tìm trên mạng, nên mình chia sẻ lên đây để anh em tham khảo

function song_get_post_meta_cb($object, $field_name, $request){
    return get_post_meta($object['id'], $field_name, true);
}
function song_update_post_meta_cb($value, $object, $field_name){
 return update_post_meta($object['id'], $field_name, $value);
}
add_action('rest_api_init', function(){
 register_rest_field('song', 'song_segments',
  array(
  'get_callback' => 'song_get_post_meta_cb',
  'update_callback' => 'song_update_post_meta_cb',
  'schema' => null
  )
 );
});

Trong đó, post type được tạo mới (hoặc có sẵn) có tên là “song”, “song segments” là trường custom fields được tạo trong custom post type tên là “song” đó.

Phía trên là 2 dòng lệnh đảm bảo get & update trường custom fields khi cần

Array

Nam là 1 Growth Hacker, Developer đam mê với sự nghiệp phát triển web